Building Partnership for Change
Loading images...

Resources

Tháng 6 – 2016/June 2016

Báo cáo Oxfam Bị trả lương rẻ mạt và đánh giá thấp

Women and Wages report Eng

 

Tháng 8 – 2015/August 2015

Oxfam_Bao cao GROW ve Lien ket nong dan _Vie

Oxfam_GROW Report on farmers cooperation_Eng

 

Tháng 7 – 2015/July 2015

Niem tin va Su lua chon cua Cong chung – Nu gioi lanh dao trong he thong chinh tri – Thang 7.2015

Trust and Choice of the Public – Women’s Leadership in Politics – Jul 2015

 

Tháng 4 – 2015/April 2015

Cam nang Truyen thong co Nhay cam gioi 2015

 

Tháng 2 – 2015/February 2015

Tóm lược gợi ý chính sách – Khuyến nông và Giảm nghèo: NHỮNG LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC TẠI CỘNG ĐỒNG DÂN TỘC THIỂU SỐ

Policy Brief – Agricultural Extension and Poverty Reduction: STRATEGIC CHOICES IN ETHNIC MINORITY COMMUNITIES

 

Tháng 12 – 2014/December 2014

Tóm lược gợi ý chính sách: Đổi mới lập kế hoạch, phân cấp đầu tư cấp xã, và trao quyền cho cộng đồng, hướng đến giảm nghèo bền vững

Policy brief: Reforming commune – level planning, investment decision making and community empowerment for sustainable poverty reduction

 

Tháng 11 – 2014/ November 2014

Tổng hợp kết quả tham vấn công đồng góp ý cho Dự thảo Luật Ngân sách sửa đổi

Tóm lược chính sách – Thúc đẩy sự tham gia của các bên liên quan vào các quá trình ra quyết định giáo dục

Policy Brief_Promoting the participation of stakeholders in educational decision making processes

 

Tháng 9 – 2014/ September 2014

Hey friends, Listen up! Photo Booklet – Sách ảnh “Tớ kể bạn nghe”

 

Tháng 7 – 2014/ July 2014

Quy trình thực hiện chương trình truyền thông giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu bằng phương pháp giáo dục hành động

 

Tháng 5 – 2014/May 2014

Báo cáo tham vấn cộng đồng đóng góp ý kiến cho dự thảo luật đầu tư  công

Báo cáo tóm tắt tham vấn cộng đồng đóng góp ý kiến cho dự thảo luật đầu tư  công

 

Tháng 4 – 2014/ April 2014

Building a new agriculture future

 

Tháng 3 – 2014/ March 2014

Bất bình đẳng gia tăng: Người dân nghĩ gì?

Increasing inequality: What do people think?

 

Tháng 6 – 2013/ June 2013

TÓM TẮT BÁO CÁO Tổng hợp kết quả tham vấn cộng đồng để góp ý cho Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

EXECUTIVE SUMMARY Aggregated outcomes of the community consultation supporting the improvement of the draft amended Land Law

Vai trò của thiết chế thôn bản trong giảm nghèo tại một số cộng đồng dân tộc thiểu số điển hình ở Việt Nam

Roles of village institutions in poverty reduction in some typical ethnic minority communities of Vietnam 

Mô hình giảm nghèo tại một số cộng đồng dân tộc thiểu số ở Việt Nam

Poverty reduction models in some ethnic minority communities in Vietnam

 

Tháng 5 – 2013/ May 2013 

Không phải ngẫu nhiên: khả năng phục hồi và sự bất bình đẳng của rủi ro

No Accident: Resilience and the inequality of risk

 

Tháng 4 – 2013/ April 2013 

Quyền lao động trong chuỗi cung ứng của Unilever: “Từ tuân thủ pháp luật tới thực tiễn áp dụng tốt”

Labour rights in Unilever’s supply chain: “From compliance towards good practice”

 

Tháng 12 – 2012/ December 2012

Báo cáo Theo dõi nghèo đô thị theo phương pháp cùng tham gia 2008-2012:Tóm tắt báo cáoBáo cáo tổng hợp

Participatory Monitoring of Urban Poverty in Viet Nam 2008-2012:Report SummaryFull Report 

 

Tháng 10-2012/ October 2012 

Vun trồng một tương lai no đủ Growing a better future Tháng 5 – 2012/ May 2012 Theo dõi nghèo nông thôn theo phương pháp cùng tham gia 2007-2011:Tóm tắt báo cáoBáo cáo tổng hợp

Participatory Monitoring of Rural Poverty in Viet Nam 2007-2011:Report SummaryFull Report

 

Tháng 12 – 2011/ December 2011

Báo cáo theo dõi nghèo đô thị theo phương pháp cùng tham gia – Vòng 4

Participatory Monitoring of Urban Poverty in Viet Nam – Round 4

 

Tháng 6 – 2011/ June 2011 

Báo cáo Khảo sát nhanh về ảnh hưởng của biến động giá đến đời sống của các nhóm dân cư tại một số địa bàn đô thị

A Rapid Assessment of the Impacts of Price Hikes in Selected Urban Areas 

Báo cáo theo dõi nghèo nông thôn theo phương pháp cùng tham gia – Vòng 4

Participatory Monitoring of Rural Poverty in Viet Nam – Round 4

 

Tháng 12 – 2010/ December 2010 

 

Báo cáo theo dõi nghèo đô thị theo phương pháp cùng tham gia – Vòng 3

Participatory Monitoring of Urban Poverty in Viet Nam – Round 3 

 

Tháng 9 – 2010/ September 2010 

Một số mô hình quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng của các tổ chức CARE, Oxfam và World Vision

 

Tháng 6 – 2010/ June 2010

Báo cáo theo dõi nghèo nông thôn theo phương pháp cùng tham gia-Vòng 3

Rural Poverty Monitoring-Round 3

 

Tháng 12 – 2009/ December 2009 

Cái nhìn của giới trẻ về biến đổi khí hậu

 

Tháng 11 – 2009/ November 2009 

Báo cáo theo dõi nghèo đô thị theo phương pháp cùng tham gia – Vòng 2

Participatory Monitoring of Urban Poverty in Viet Nam – Round 2 

Báo cáo theo dõi nghèo nông thôn theo phương pháp cùng tham gia – Vòng 2

Participatory Monitoring of Rural Poverty in Viet Nam – Round 2 

Báo cáo tác động khủng hoảng của tài chính thế giới đến các nhóm kinh tế – xã hội tại Việt Nam (vòng 2)

The impacts of global economic crisis on socio-economic  groups in Vietnam (round 2)

 

Tháng 8-2009/ August 2009

Research paper: “The impacts of global economic crisis on migration patterns in Vietnam” 

 

Tháng 6 – 2009/ June 2009 

Báo cáo theo dõi nghèo đô thị theo phương pháp cùng tham gia

Participatory Monitoring of urban poverty in Viet Nam

 

Tháng 4-2009/ April 2009

Các báo cáo từ cuộc khảo sát nhanh về tác động của khủng hoảng kinh tế – Viện Khoa học Xã hội phối hợp với Ngân hàng Thế giới và Oxfam Anh Báo cáo tổng hợp

Làng nghề

Chợ lao động

Khu công nghiệp

Reports from a rapid assessment of the social impacts of the global economic crisis in Viet Nam by the Viet Nam Academy of Social Sciences, with support from Oxfam GB and the World BankSummary Report

Craft Villages

Mobile labour Market

Industrial Park

 

Tháng 11-2008/ November 2008

Theo dõi Nghèo theo Phương pháp cùng Tham gia tại Cộng đồng Dân cư Nông thôn Việt Nam

Participatory Poverty Monitoring in Rural Communities in Viet Nam 

Báo cáo tác động của biến động giá cả đến đời sống và sinh kế của người nghèo tại Việt NamNghiên cứu trường hợp điển hình tại các tỉnh Điện Biên, Đắc Lắc, Quảng Trị, thành phố Hải Phòng và quận Gò Vấp (thành phố Hồ Chí Minh)

Case Study: Impacts of Price Hikes on the Lives and Livelihoods of Poor People in Viet Nam in Provinces of Dien Bien, Dak Lak and Quang Tri, Hai Phong City and Go Vap District (Ho Chi Minh City)

 

Tháng 10-2008/ October 2008

Việt Nam: Biến đổi khí hậu, sự thích ứng và người nghèo

Viet Nam: Climate Change, Adaptation and Poor People

 

**********

Bản tin nhặt sạn – truyền thông đại chúng với vấn đề bình đẳng giới