Building Partnership for Change
Loading images...

About Oxfam

Hoạt động của Oxfam

Oxfam là một liên minh quốc tế gồm 19 tổ chức cùng phối hợp hoạt động tại trên 90 quốc gia trên thế giới. Chúng tôi là một phần của phong trào toàn cầu nhằm đem lại tác động lớn hơn trong nỗ lực xóa đói giảm nghèo và đấu tranh cho bình đẳng.

Tại Việt Nam, Oxfam là một trong những tổ chức phi chính phủ quốc tế hàng đầu hoạt động trong các lĩnh vực phát triển nông thôn, giảm thiểu rủi ro và ứng phó với biến đổi khí hậu và thảm họa, phát triển xã hội dân sự và cộng đồng thiểu số, nâng cao vị thế phụ nữ.

Lịch sử hoạt động tại Việt Nam

Oxfam có mặt lần đầu tiên tại Việt Nam từ năm 1955 với hoạt động cứu trợ nhân đạo. Sau một số hỗ trợ khác trong lĩnh vực này, từ cuối những năm 80, Oxfam bắt đầu triển khai các dự án phát triển nhằm góp phần xóa đói giảm nghèo.

Chúng tôi làm việc cùng với cộng đồng, chính phủ, các tổ chức xã hội và các tổ chức phi chính phủ nhằm thúc đẩy sự công bằng, phát triển con người và sự thịnh vượng về kinh tế thông qua việc đem lại sự thay đổi về các chính sách kinh tế và xã hội.

Thay đổi cơ cấu hoạt động của Oxfam  

Hiện nay Oxfam đang thay đổi cơ cấu hoạt động tại hơn 90 quốc gia trên thế giới, và Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên áp dụng cơ cấu thay đổi này. Từ tháng 7/2011, các tổ chức Oxfam tại Việt Nam đã sáp nhập lại với một chiến lược hoạt động chung và dưới sự quản lý của một Ban Giám đốc.

Sự thay đổi về cơ cấu và chiến lược toàn cầu trong nội bộ của Oxfam nhằm đem lại tác động lớn hơn trong nỗ lực xóa đói giảm nghèo và đấu tranh cho bình đẳng.

Tầm nhìn của Oxfam: Tất cả người dân Việt Nam, đặc biệt là phụ nữ, được tạo điều kiện để tham gia các cơ hội phát triển nhằm giải quyết nghèo đói và bất công.    

Các mục tiêu chiến lược của Oxfam tại Việt Nam:

—————————————-

Oxfam’s work

Oxfam is an international confederation of 20 organizations networked together in more than 90 countries, as part of a global movement for change, to build a future free from the injustice of poverty.

In Vietnam, Oxfam is recognized as one of the leading international non-governmental organisations, especially in rural development, disaster risk reduction and humanitarian response, civil society development, ethnic minorities, and women’s empowerment.

History

Oxfam has been working in Vietnam since 1955, when we made our first humanitarian grant. After several decades of supporting humanitarian responses, we started to focus on development work in the late 1980’s.

We work with communities, the government, civil society organisations and other non-government organisations to promote equity, human development and economic well-being through social and economic change.

A time for change

Oxfam is now internally changing the way we work in more than 90 countries around the world. Vietnam is one of the earlier countries to witness this change. From July 2011, seven Oxfams in Vietnam came together to work as one Oxfam under one management and a joint country strategy.

This is all part of our structural and strategic global change within Oxfam that aims for greater impact in our work in helping people living in poverty to fight injustice.

Oxfam has a vision where all people in Vietnam are empowered to pursue development opportunities which address all forms of poverty and injustice.

Oxfam’s Strategic Change Goals