Building Partnership for Change
Loading images...

Tuyển dụng: chuyên gia Đánh giá, Phát triển chiến lược và Đề xuất Dự án Diễn đàn Nông dân hợp tác liên kết

October 20th, 2016 by Posted in Uncategorized

Chúng tôi cần tuyển dụng 01 chuyên gia/nhóm chuyên gia tiến hành đánh giá, hỗ trợ việc xây dựng Chiến lược và Đề xuất Dự án, cùng các ý tưởng trọng tâm để kêu gọi tài trợ cho Diễn đàn Nông dân Hợp tác.
Thông tin chi tiết trong TOR
Thời hạn nộp hồ sơ trước 17h00 ngày 25/10/2016

Post a Comment