Building Partnership for Change
Loading images...

Thông báo về website mới của Oxfam tại Việt Nam

August 3rd, 2016 by Posted in Uncategorized

Mọi nội dung mới nhất về thông tin, tài liệu, cơ hội việc làm được đăng tải trên trang: vietnam.oxfam.org
Nội dung trên trang blog này sẽ được lưu giữ đến tháng 9 /2016.

Xin cảm ơn!

banner 9

Post a Comment