Building Partnership for Change
Loading images...

[Thông cáo báo chí] – OXFAM ỦNG HỘ KIẾN NGHỊ CHƯA THÔNG QUA DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)

June 19th, 2013 by Posted in Sinh kế nông thôn/Rural Livelihoods, Sinh kế thành thị/Urban Livelihoods, Tư liệu hình ảnh/ Videos and Photos

Oxfam bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với 18 tổ chức của Việt Nam mới đây kiến nghị Quốc hội chưa thông qua Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội Việt Nam khóa XIII vì lý do việc sửa đổi Luật Đất đai năm 2003 cần nhiều thời gian hơn nữa để nghiên cứu thấu đáo và hoàn thiện nhằm đảm bảo tính khả thi và đáp ứng tốt nhất nhu cầu và nguyện vọng của nhân dân, đặc biệt là nông dân nghèo và các nhóm yếu thế khác.

Oxfam tin tưởng rằng kiến nghị này là xác đáng vì nó dựa trên kết quả tham vấn cộng đồng để góp ý cho Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), được nhiều tổ chức chính trị xã hội và nghề nghiệp thực hiện với sự tham gia của gần 1500 nam nữ nông dân và đại diện chính quyền các cấp và khu vực tư nhân, cũng như hàng triệu ý kiến thu thập được từ quá trình lấy ý kiến nhân dân và các cơ quan, ban ngành về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) mà Chính phủ tiến hành từ tháng 2 đến tháng 3 vừa qua.

Bản Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) mới nhất mà Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Quốc hội xem xét vẫn chưa giải quyết toàn diện các vấn đề then chốt trong quản lý và sử dụng đất đai, bao gồm các nguyên tắc cơ bản trong lấy ý kiến của người dân và cơ chế đồng thuận của cộng đồng trong các quyết định của Nhà nước về quản lý và thực thi pháp luật về đất đai; cơ chế Nhà nước thu hồi đất và giải quyết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đặc biệt thu hồi đất cho các dự án phát triển kinh tế, xã hội; định giá đất; đảm bảo quỹ đất cho đồng bào dân tộc thiểu số; quyền sử dụng đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên, rừng đặc dụng và rừng phòng hộ cho cộng đồng và người dân, và quản lý và sử dụng đất của nông lâm trường quốc doanh.  Nếu Dự thảo Luật Đất đai có được các giải pháp thỏa đáng cho các vấn đề then chốt này thì hàng triệu nông dân sản xuất nhỏ, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và phụ nữ sẽ có cơ hội cải thiện cuộc sống và thoát khỏi đói nghèo một cách bền vững.

Bên cạnh đó, có một số nội dung cơ bản của Dự thảo Luật Đất đai, đặc biệt cơ chế Nhà nước thu hồi đất, vẫn còn đang được thảo luận trong Dự thảo Hiến pháp sửa đổi. Do vậy, nhằm đảm bảo tính hợp hiến, Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi chỉ nên được thông qua sau khi Quốc hội đã biểu quyết thông qua Dự thảo Hiến pháp sửa đổi.

Oxfam cũng ủng hộ kiến nghị cho rằng kèm theo Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cần có dự thảo các nghị định hướng dẫn thi hành luật (theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, năm 2008). Những nghị định này cũng cần phải được lấy ý kiến cộng đồng nhằm đảm bảo tính khả thi của các văn bản pháp luật này.

Ông Andy Baker, trưởng đại diện Oxfam tại Việt Nam nhấn mạnh: “Việc có được các giải pháp thỏa đáng cho các vấn đề nêu trên đòi hỏi phải có thêm thời gian để nghiên cứu thấu đáo các ý kiến đóng góp hữu ích và đa dạng của nhân dân, nhằm đảm bảo Dự luật  và các nghị định được thông qua sẽ được thực thi hiệu quả và đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, đặc biệt các nhóm yếu thế như nông dân sản xuất nhỏ, người nghèo, dân tộc thiểu số và phụ nữ. Oxfam mong muốn Quốc hội sẽ thật sự lắng nghe tiếng nói của nhân dân qua các tổ chức tham gia kiến nghị Quốc hội tiếp tục dành thêm thời gian nghiên cứu Dự thảo và các ý kiến đóng góp của nhân dân, và biểu quyết thông qua Luật đất đai sửa đổi trong phiên họp tháng 10 năm 2013”.

 

LƯU Ý NGƯỜI BIÊN TẬP:

Để có thêm thông tin xin liên hệ: Bà Nguyễn Điệp Hoa, cán bộ báo chí, Oxfam, email: NDHoa@oxfam.org.uk, 04-3945 4448 (số lẻ 715), 0904 388 292, 22 Lê Đại Hành, Hà Nội

Oxfam có thể trả lời phỏng vấn (tiếng Anh và tiếng Việt).

Hoạt động tham vấn cộng đồng đã được thực hiện tại Yên Bái, Hòa Bình, Quảng Bình, Long An trong tháng 1-4 năm 2013. Để có thêm thông tin, tham khảo tại ĐÂY. Oxfam có thể cung cấp các tài liệu liên quan, bao gồm:

  • Báo cáo Kết quả tham vấn cộng đồng để góp ý cho Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi
  • Tóm tắt Báo cáo Kết quả tham vấn cộng đồng để góp ý cho Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi
  • Báo cáo Kết quả tham vấn cộng đồng để góp ý cho Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi tại các tỉnh Yên Bái, Hòa Bình, Long An và Quảng Bình

Viện Nghiên cứu Lập pháp đã cũng Oxfam hỗ trợ các tổ chức chính trị xã hội và nghề nghiệp thực hiện  tham vấn cộng đồng để góp ý cho Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi. Viện Nghiên cứu Lập pháp là cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội có chức năng nghiên cứu những vấn đề lý luận, thực tiễn về tổ chức và hoạt động của Quốc hội, tổ chức thông tin khoa học để hỗ trợ việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội, cung cấp thông tin cho đại biểu Quốc hội.

Ngày 28/1, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 239/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi).

Oxfam tham gia đóng góp ý kiến vào Bài phát biểu chung của các Tổ chức phi chính phủ Quốc tế về sửa đổi Luật đất đai (2003).

Oxfam tham gia ý kiến và ký tên vào Bản Kiến nghị Chính sách chung về sửa đổi Luật Đất đai năm 2003 của Việt Nam

 


land1

 

land 2

 

Post a Comment