Building Partnership for Change
Loading images...

VAI TRÒ CỦA THIẾT CHẾ THÔN BẢN TRONG GIẢM NGHÈO TẠI MỘT SỐ CỘNG ĐỒNG DÂN TỘC THIỂU SỐ ĐIỂN HÌNH Ở VIỆT NAM

June 3rd, 2013 by Posted in Tài liệu xuất bản/Publications

Cùng với các nỗ lực cải cách quản trị nhà nước ở cấp vĩ mô, cải cách quản trị ở cấp cơ sở đóng vai trò rất quan trọng đối với công cuộc giảm nghèo. Các thiết chế thôn bản là nền tảng của quản trị ở cấp cơ sở. Các thiết chế thôn bản mạnh, bao gồm thiết chế chính thức và phi chính thức, thiết chế mới và truyền thống, có thể giúp phát huy nội lực cộng đồng và tăng hiệu quả các hỗ trợ từ bên ngoài, từ đó đóng góp cho việc cải thiện đời sống và giảm nghèo.

Trong bối cảnh đó, ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (AAV) và Oxfam, những tổ chức làm việc lâu năm hỗ trợ người nghèo và thiệt thòi nhất ở Việt Nam đã cùng với các đối tác địa phương tiến hành một nghiên cứu về vai trò của các thiết chế thôn bản trong giảm nghèo tại các cộng đồng dân tộc thiểu số.

Nghiên cứu này nằm trong khuôn khổ của dự án “Theo dõi nghèo theo phương pháp cùng tham gia” do AAV và Oxfam tổ chức thực hiện từ năm 2007 đến năm 2013. Thông qua nghiên cứu này, chúng tôi mong muốn đóng góp một số khuyến nghị cho thảo luận chính sách ở cấp quốc gia và cấp địa phương nhằm phát huy vai trò tích cực của các thiết chế thôn bản trong giảm nghèo tại các cộng đồng dân tộc thiểu số ở Việt Nam.

Chúng tôi hy vọng Quý vị sẽ tìm thấy những điều bổ ích và thú vị trong báo cáo “Vai trò của thiết chế thôn bản trong giảm nghèo tại một số cộng đồng dân tộc thiểu số điển hình ở Việt Nam” này.

 

Post a Comment