Building Partnership for Change
Loading images...

Trọng tâm chương trình của Oxfam/Oxfam Programme Focus: Sinh kế nông thôn – Rural Livelihoods

September 1st, 2011 by Posted in Sinh kế nông thôn/Rural Livelihoods

Photo: Quốc Tuấn/Oxfam

Sinh kế nông thôn: Phát triển sinh kế bền vững cho người nghèo ở nông thôn, nhất là người dân tộc thiểu số và phụ nữ – chú trọng vào cải thiện điều kiện sinh kế, giảm tình trạng dễ bị tổn thương, tăng khả năng ứng phó với hiểm họa, thảm họa và thích ứng với biến đổi khí hậu.

RURAL LIVELIHOODS
Improved livelihoods, reduced vulnerability and increased adaptability to disasters and climate change as part of sustainable livelihoods for the rural poor, particularly for ethnic minorities and women.

Post a Comment