Building Partnership for Change
Loading images...

Bắt bệnh giới trong sản phẩm truyền thông – Bản tin số 10

July 30th, 2010 by Posted in Bình đẳng giới và Quyền của phụ nữ/ Gender Equality and Women Rights, Tài liệu xuất bản/Publications

Trong bản tin kì này, trước hết nhóm quan sát quan tâm đến vấn đề công bằng giới và quyền phụ nữ trong các sản phẩm truyền thông khi phản ánh về lao động xuất khẩu. Cụ thể, chúng tôi mong muốn được cùng trao đổi về một số khía cạnh như: thực chất của bình đẳng giới trong việc đi lao động xuất khẩu (cơ hội, thuận lợi, khó khăn, nguy cơ, thách thức…); cách thông tin góp phần xoá bỏ định kiến giới, nâng cao nhận thức cho công chúng về quyền bình đẳng giới; vai trò của truyền thông trong việc vận động chính sách hỗ trợ bình đẳng giới về lao động việc làm… Chúng tôi tin rằng sự hợp tác, chia sẻ thêm từ các nhà báo, các bạn đồng nghiệp có thể làm cho bản tin trở nên hữu ích hơn.

[scribd id=34964409 key=key-3ufov0z2xga8xn1fgai mode=list]

Post a Comment