Building Partnership for Change
Loading images...

Contact

Mọi thông tin chi tiết, xin liên hệ:

 Nguyễn Thị Phương Dung

Cán bộ Truyền thông

dung.nguyenthiphuong@oxfamnovib.nl

+84 4 3945 4448 (máy lẻ 613)

Bà Nguyễn Điệp Hoa

Chuyên gia Truyền thông

hoa.nguyendiep@oxfamnovib.nl

+84 4  3945 4448 (máy lẻ 715)

Oxfam tại Vietnam

22 Lê Đại Hành, Hà Nội, Việt Nam

———-

For any further inquiry, please contact:

Ms. Nguyen Thi Phuong Dung

Media Officer

dung.nguyenthiphuong@oxfamnovib.nl

+84 4  3945 4448 (ext 613)

Ms. Nguyen Diep Hoa

Communication Specialist

hoa.nguyendiep@oxfamnovib.nl

+84 4  3945 4448 (ext 715)

Oxfam in Vietnam

22 Le Dai Hanh, Hanoi, Vietnam