Building Partnership for Change
Loading images...

Khởi động chương trình Đầu tư Tác động Xã hội của Oxfam

March 31st, 2014 by Posted in Uncategorized

Oxfam tại Việt Nam khởi động dự án hỗ trợ các doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam nhằm thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh có tác động tích cực đối với sự phát triển của cộng đồng và xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo.

Dự án này là một phần trong Chương trình Đầu tư Tác động Xã hội của Oxfam hiện đang được triển khai thử nghiệm ở ba nước Nigeria, Uganda và Việt Nam với tổng vốn đầu tư dự kiến là 8 triệu Euro. “Các doanh nghiệp xã hội đã và đang có những đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế của nhiều nước trên thế giới. Tại Việt Nam, tuy là loại hình doanh nghiệp mới, song các doanh nghiệp xã hội cũng ngày một chứng tỏ vai trò của họ trong việc tạo ra những tác động xã hội tích cực, giúp đỡ cho những nhóm yếu thế trong xã hội. Tuy nhiên họ đang gặp nhiều thách thức để có thể phát triển và phát huy vai trò của mình bao gồm các khó khăn về tiếp cận nguồn vốn, xây dựng mô hình kinh doanh hiệu quả, và tiếp cận thị trường,” Bà Nguyễn Lê Hoa, Quyền Giám đốc Oxfam tại Việt Nam chia sẻ.

Thông qua Chương trình Đầu tư Tác động Xã hội, những can thiệp đầu tiên của Oxfam sẽ hướng đến việc hỗ trợ các doanh nghiệp xã hội về vốn dưới hình thức cho vay ưu đãi và tín chấp, đồng thời nâng cao năng lực để nhân rộng mô hình kinh doanh, tăng hiệu quả hoạt động, tăng khả năng kinh doanh, đưa tác động xã hội lên một qui mô lớn hơn từ đó nâng cao năng lực tiếp cận tới các nguồn vốn đầu tư xã hội.

Đối tượng hỗ trợ trực tiếp của Chương trình là các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang trực tiếp tạo ra tác động tích cực cho các hộ nông dân sản xuất quy mô nhỏ, phụ nữ và thanh thiếu niên. Các doanh nghiệp xã hội được lựa chọn là những đơn vị đang có nhu cầu về vốn (bao gồm vốn vay và vốn góp) để phát triển doanh nghiệp nhằm mục đích nâng cao tác động xã hội và duy trì phát triển bền vững nhưng hiện chưa có đầy đủ điều kiện để tiếp cận các khoản vay thông thường của ngân hàng thương mại hoặc chưa có đủ điều kiện để kêu gọi vốn góp.

Trong giai đoạn 2014-2015, những can thiệp đầu tiên của Chương trình sẽ hỗ trợ nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp xã hội với mục đích giúp các đơn vị này hoàn thiện kế hoạch kinh doanh và đáp ứng được các điều kiện để tiếp cận vốn vay từ chương trình cũng như từ các nhà đầu tư tác động khác. Trong giai đoạn này, Chương trình dự kiến sẽ cung cấp các khóa đào tạo định hướng cho 15 doanh

nghiệp xã hội, 10 gói hỗ trợ tư vấn chuyên sâu về lập kế hoạch phát triển kinh doanh, phát triển tổ chức và một số khoản tài trợ nhỏ bằng tiền cho các doanh nghiệp có cam kết chia sẻ chi phí, để hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai các chương trình nâng cao năng lực, tăng khả năng tiếp cận các nguồn đầu tư. Chương trình Đầu tư Tác động Xã hội của Oxfam sẽ cung cấp các khoản vay cho các doanh nghiệp đáp ứng được yêu cầu về đầu tư với qui mô khoản vay từ 10.000 Euro tới 1.5 triệu Euro.

Tại Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng (CSIP) sẽ là một trong các đối tác phối hợp cùng Oxfam thực hiện các hoạt động của Chương trình Hỗ trợ Nâng cao Năng lực cho các doanh nghiệp xã hội.

Trong khuôn khổ hoạt động của Chương trình Đầu tư Tác động Xã hội, Oxfam sẽ tiếp tục mở rộng quan hệ đối tác với các tổ chức có liên quan đến phát triển doanh nghiệp xã hội và lĩnh vực Đầu tư Tác động Xã hội để kết nối và chia sẻ các nguồn lực. Đồng thời Oxfam cũng sẽ phối hợp với các tổ chức này triển khai các hoạt động nhằm năng cao nhận thức của cộng đồng về Đầu tư Tác động Xã hội thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp xã hội với mục tiêu đem đến thêm nhiều tác động tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là các hộ nông dân nhỏ, phụ nữ và thanh thiếu niên.

Thông tin thêm về chương trình:

Impact Investments – VNI

Impact Investments – Eng

  1. 3 Responses to “Khởi động chương trình Đầu tư Tác động Xã hội của Oxfam”

  2. By Trần Quốc Nhật on Apr 2, 2014

    http://www.nongnghiep.vn/nongnghiepvn/vi-vn/25/123246/Kinh-te/Oxfam-rot-8-trieu-euro-cho-doanh-nghiep-xa-hoi.html

  3. By Pete Rognli on Apr 3, 2014

    This sounds like a cool initiative. Let us know if we can help. We’re supporting (or at least helping out) some similar-sounding social entrepreneurship programs in Kyrgyzstan and Tajikistan. Check out some of our initiatives here: http://globein.com/blog/10-simple-ways-get-more-involved-social-enterprise. Love to hear more about what Oxfam is doing with social enterprise in Vietnam.

  4. By Oxfam in Vietnam on Apr 4, 2014

    Thank you for your interest in our activities. Your project is very inspriring. All information will be updated on this site and our FB page so please check back regularly.

Post a Comment